רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

הערכת פעילות הערים

 

 

הערים ברשת שונות זו מזו בהיקף פעילותן לקידום הבריאות ובמידת ההטמעה של העקרונות והאסטרטגיות של העיר הבריאה.

לשם הערכת שני מרכיבים אלה, נערך סקר, בשנת 2004 באמצעות שאלון מובנה, בהסתמך על מערך ההערכה בערים הבריאות באירופה ואומץ כלי ניתוח שנמצא בשימוש ב"ברומטר הבריאות של רוטרדם". הערכה זו איפשרה לרשת להכיר את החוזקות והחולשות שלה ושימש להכוונת הפעילות בעתיד.

בהערכה זו הושם דגש על:

א.      מיפוי המרכיבים העיקריים בעבודת העיר הבריאה

ב.      תיאור תהליכים עירוניים בהקשר לצדק חברתי ושותפויות

ג.        מידת שימוש במידע כבסיס לתכנון לשם פיתוח הבריאות

ד.      אמדן תרומת הרשת לפעילות הערים

 

הערכה זו אפשרה בחינה וסיכום על פני ששה מימדים:

      -    פעילויות לקידום בריאות

      -    מדיניות עירונית: לצמצום פערים, חוקי עזר עירוניים, תמיכת המערכת הפוליטית

      -    ניהול העיר הבריאה

      -    שיתוף תושבים

      -    שותפויות בין-מגזריות

      -    פיתוח ושמירה על הסביבה הפיסית

כל מימד הורכב ממספר מרכיבים, אשר חוברו מראש בסיכום משוקלל, בתהליך הסכמה בין חברי הצוות.

 

השאלונים נמסרו לכל נציגי הערים הבריאות. המתאמים הפעילים מילאו את השאלון.

את ההערכה ביצעו דר' ניהיאה דאוד ודר' מילכה דונחין מביה"ס לבריאות הציבור של הדסה והאוניברסיטה העברית ביחד עם גב' פמלה הורוביץ וגב' ענת שמש ממשרד הבריאות.

תיאור התהליך ותוצאות הסקר פורסמו בכתב עת של קידום בריאות.

 

בימים אלה מתקיימת הערכה נוספת המהווה עבודת מוסמך בבריאות הציבור. ממצאים יוצגו בקרוב.