רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

פרופיל עירוני - מפרט ביצוע

כללי

פרופיל (בריאות) עירוני הנו דו"ח בריאות הציבור בעיר, המביא את צילום המצב הקיים ברשות המקומית כבסיס לתכנון פעילותה של העיר הבריאה לקידום בריאות אוכלוסייתה ולהשגת "יעדי הבריאות לכל במאה ה- 21" ולמען קביעת מדיניות לפיתוח בר-קיימא.  הדו"ח מיועד לזהות בעיות ותחומים הטעונים שיפור, לזהות אי שוויון בין אזורים ובין קבוצות אוכלוסייה בעיר וממריץ לנקוט פעולה בנושא. הדו"ח כולל מיפוי של השירותים והתוכניות הקיימות על מנת לבחון את הלימתם לצרכים המאותרים, כמו כן עשוי הדו"ח לאתר תחומים "חזקים" או קבוצות שעשויות לתרום לחוזקה של הרשות.

 

הכנת הפרופיל העירוני משמש מנוף ליצירת דפוסי עבודה משתפים – בין-מגזריים ועם תושבים. לפיכך, משמש פרופיל הבריאות העירוני כלי חיוני בתהליך העיר הבריאה ליישום עקרונותיה.

תבנית הפרופיל והנחייה מפורטת לגבי שלבי הכנתו מופיעים בחוברת מיוחדת. חוברת זו באה להנחות את הערים הבריאות ולשמש מסגרת אחידה להכנת פרופיל הבריאות שלהן. בין המדדים המוצעים כלולים אינדיקטורים שהומלצו ע"י ארגון הבריאות העולמי, דבר שיאפשר השוואת פרופילים הן בין ערים בארץ והן עם ערי מדינות אירופה.

 

רשימת המדדים שבחוברת מהווה רשימה בסיסית. בכל רשות מקומית עשויים להתווסף מדדים בהתאם לצרכים מקומיים. תוספות אלה תגובשנה ע"י צוותי ההגוי של העיר הבריאה בכל רשות.

 

מקורות המידע להכנת הפרופיל:

1.   מקורות לאומיים (לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, ביטוח לאומי) – המידע יועבר לכל

      רשות במרוכז, ע"י משרד הרשת: נתוני הרשות + נתונים כלל ארציים ו/או נתוני ערים בגודל ובמעמד

      דומה, לשם השוואה. 

2.   מקורות עירוניים המרוכזים במחלקות הרשות המקומית ובידי ספקי שירותים ציבוריים  בעיר.

3.   שאלון – סקר תושבים.

 

רצוי לקיים את תהליך הכנת הפרופיל בשלבים:

 בשלב א' ייאסף המידע משני המקורות המסוכמים (מקורות 1-2 לעיל). הממצאים יוצגו בפני צוות ההיגוי, יערך דיון ויוסקו מסקנות. על סמך הממצאים והמסקנות יתוכנן השלב הבא. בשלב התכנון יש לשקול את נחיצותו של סקר תושבים או נחיצותם של סקרים ממוקדים.

שלב ב' – סקר תושבים. סקר זה נעשה במדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת (בני 22 ויותר). בהתאם לצורך, יערכו סקרים במסגרות גיל אחרות. את סקר התושבים מלווה צוות מקצועי של הרשת, הפועל בשיתוף עם צוות עירוני ובשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נוסח ההסכם בין הרשת והרשות המקומית לביצוע הפרופיל, ממחיש את תהליך הביצוע וחלוקת התפקידים בין השותפים לתהליך.

תהליך הכנת הפרופיל הינו תהליך מורכב הכולל איסוף מידע וניתוחו, דיונים בצוותים שונים, הצגת המידע, הסקת מסקנות והכנת הצעות לפעולה. תהליך זה מהווה בסיס טוב להכנת תוכנית עירונית כוללת לפיתוח הבריאות והקיימות.