רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

תהליך לקראת תכנית עירונית לפיתוח הבריאות והקיימות

 

תהליך תכנון עירוני לקידום בריאות וקיימות

 

תהליך התכנון העירוני נסמך על ממצאי הפרופיל העירוני.

להלן מוצע תהליך להכנת התוכנית העירונית הכוללת.

 

א.   חזון – רצוי לברר מהו החזון של העירייה. לעיתים יש צורך להשלים בחזון היבטים של פיתוח הבריאות

     והקיימות כמו גם הוגנות.

ב.   דיון בממצאי הפרופיל -  הצגת הפרופיל ודיון בממצאיו יעשה תחילה בפני ראש העיר. לאחר אישורו,

      יוצג הפרופיל בפני פורום של ועדת ההיגוי ומליאת המועצה.

     הפרופיל מהווה מסמך מקצועי והוא חיוני לשם קבלת החלטות על בסיס מידע, המגדיר צרכים. יחד עם

     זאת יש מקום ללמוד על תפיסות התושבים את מכלול הממצאים, באמצעות הצגת  ממצאי הפרופיל

     בפניהם ובקשה להתייחס אליהם. זהו הצעד הראשון בבניית אמון ושותפות עם התושבים.

     מומלץ להפיץ את המידע (מתומצת) לכלל תושבי העיר ולבקש מהם לדרג את הנושאים הצורכים טיפול

     ולהציע דרכים לטיפול בהם.

     דרך נוספת (או חלופית) היא להציג את המידע בפני תושבים במסגרת מרכזים קהילתיים ו/או חוגי בית

     (בהתאם לדפוסים המקובלים ע"י קבוצות אוכלוסיה שונות) ולקיים אתם דיון בממצאים, בקדימויות

     ובדרכים לפעולה.

ג. בניית רשימת נושאים לפעולה – על סמך תוצאות הפרופיל העירוני, על סמך תוצאות תהליך 

    ההתייעצות עם התושבים וכן על סמך ניתוח נתוני הרקע של העיר, תגובש רשימת הנושאים המרכזיים

    להמשך טיפול במסגרת הכנת התכנית האסטרטגית העירונית. רשימת נושאים זו תגובש במסגרת ועדת

    ההיגוי. יש להניח שתתקבל רשימה ארוכה של נושאים ויהיה צורך לבצע תהליך תיעדוף, על מנת לקבוע

    קדימויות. רצוי להציג את רשימת הנושאים, על פי הקדימויות המוצעות, לראש העיר, בטרם עוברים

    לשלב הבא.

ד.  גיבוש התוכנית האסטרטגית - התוכנית האסטרטגית תגובש סביב הנושאים שנקבעו בשלב הקודם.

     מוצע להקים קבוצת משימה לכל תחום שנבחר, בה ישולבו אנשי הרשות, אנשי מקצוע מתאימים מבין

     חברי ועדת ההיגוי, נציגות של ספקי שירותים רלבנטיים ותושבים. לעיתים יהיה צורך לבצע איסוף מידע

     נוסף, או התייעצות נוספת עם מומחים או בעלי עניין.

     גבי כל תחום יקבע הצוות המתאים מטרות מוסכמות, יעדים אופרטיביים, מסגרות לפעולה ומתכונת של

    ניטור והערכה.

    הצעד הבא הנו תכלול של כל התוכניות למערכת אחת משולבת. רצוי להיעזר באנשי מקצוע בתחום

    התכנון האסטרטגי לשם ביצוע משימה זו.

    כמסגרת להכנת התוכנית מוצע לעיין במטרות השלב החמישי של תוכנית הערים הבריאות באירופה.

ה.  הצגת התוכנית להתייעצות  - את טיוטת התכנית האסטרטגית מומלץ להציג תחילה לראש העיר.  

     לאחר שהתקבל אישורו, מומלץ לשלוח אותה לכל בעלי העניין להערות, ובכלל זה לכל הגורמים

     השותפים בתהליך העירוני, גורמי הממשל מעל הרשות המקומית ונציגי תושבים.

     מומלץ שהליך ההתייעצות יכלול מספר רב של מערכות עירוניות כגון חינוך, רווחה, פנאי, תכנון עירוני,

     הנדסה, גזברות וכו'. על אף שהליך התייעצות מאריך ומקשה על שלב התכנון, הרי שהוא הופך את 

    היישום לקל הרבה יותר. עם סיום תהליך התכנון, העבודה למעשה רק מתחילה ומחייבת הטמעה ויישום

    הדרגתי של מרכיבי התכנית בשגרת החיים של העירייה, העיר ותושביה, במגוון רחב של תחומים.

ו.  אישור התכנית במליאת המועצה - על מנת לתת תוקף מעשי לתוכנית האסטרטגית יש להביאה לאישור

    מליאת המועצה. תהליך זה נותן לגיטימציה לבניית תוכניות עבודה הנובעות מאותה תוכנית.