רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

תכנית עירונית כוללת לפיתוח הבריאות והקיימות 

תוכנית עירונית כוללת מחייבת התייחסות למגוון תחומי הפעילות העירונית ותוכניות הפיתוח של הרשות. זו אינה תוכנית תחומית אלא מהלך כולל המשלב את כל מחלקות הרשות, ארגונים וגופי סמך. לנוכח הצורך בהתייחסות בין תחומית ובין מגזרית לשם גיבוש הראייה הכוללת, יש לפעול במשותף הן ברמה הפנים ארגונית (מחלקות ואגפים שונים ברשות המקומית) והן תוך שותפות עם ארגונים וספקי שירותים בעיר. תהליך זה רצוי שיהיה שקוף ומשתף.

התוכנית מבוססת על המידע שהתקבל בפרופיל העירוני, על מיפוי  התוכניות והשירותים המתקיימים בעיר ועל התייעצות עם השותפים, בעלי העניין והתושבים.

כל תוכנית עירונית כוללת תשים דגש על מתן מענה לצרכים של כלל האוכלוסיות, תוך מתן דגש מיוחד לאוכלוסיות פגיעות (ילדים, קשישים, עולים), על מנת לצמצם את הפערים החברתיים-כלכליים וסביבתיים התורמים לפערים הבריאותיים בין קבוצות אוכלוסייה בעיר.

התוכנית צריכה לבטא אימוץ של דפוסי התנהלות מקיימת, כלומר לדאוג להעלאת איכות החיים, לספק שירותים איכותיים, תוך הצטנעות, תוך צמצום משמעותי של השפעות סביבתיות מזיקות, תוך יעילות אקולוגית וחיסכון.

התוכנית העירונית כוללת את כל המסגרות העירוניות, אשר גם בהן יש צורך לקיים תהליכים דומים של תכנון על בסיס העקרונות שצוינו לעיל.