רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

תפקיד מתאם הבריאות העירוני

“המתאם/מנהל יחידת הבריאות העירונית יהיה אחראי להטמעת העקרונות של העיר הבריאה בתפקוד העירוני היום-יומי, תוך שימוש באסטרטגיות של קידום הבריאות (על פי אמנת אוטווה) והקיימות.

יפעל לקידום, תכנון ויישום תהליכים עירוניים המבוססים על צורכי האוכלוסייה ומכוונים לקידום הבריאות והקיימות, לצמצום פערים בין קבוצות אוכלוסייה, תאום ויצירת שותפויות בין מחלקות הרשות המקומית ותאום ביניהן לבין ספקי שירותים ומוסדות בעיר.

תפקיד המתאם - מנהל יחידת בריאות הוגדר על פי הנחיות משרד הפנים ובאישורו. בהגדרת התפקיד מופיע דף מרוכז המתאים לשימוש לצרכי מכרז.